Best Transport klimatkompenserar sina transporter till 100%

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Affärsmodell

Best Transport har sedan 1976 erbjudit lokala budtjänster och lokal distribution. Sedan några år tillbaka har vi kompletterat vårt utbud med IT-logistik och Hemleveranser. Egen verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö, Växjö och Göteborg samt franchisetagare och samarbetspartners i övriga landet gör att Best Transport erbjuder en nationell täckning. Tack vare vår lokala närvaro finns vi nära både kunden och kundernas kund och genom våra mer än 145 anslutna åkerier kan vi erbjuda snabba och flexibla logistiklösningar.

Vi tillgodoser våra kunders logistikbehov genom att värna om hög kvalitet och pålitlighet i våra tjänster. Men det är viktigt att vi hela tiden fortsätter att utvecklas för att på så vis ytterligare bidra till våra kunders konkurrenskraft. Att kvalitetssäkra oss enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas är en viktig del i den fortsatta utvecklingen.

Best Transport arbetar aktivt med de frågor som vi kan påverka för att uppfylla målen i Agenda 2030. På så vis bidrar vi aktivt till det samhälle vi verkar i. I hållbarhetsredovisningen beskriver vi vårt arbete inom respektive område.

Miljö

Transportsektorn är ett av de områden där vi har störst möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser. Därför behöver hela transportbranschen ta ett ansvar för minskad miljöpåverkan. Best Transport arbetar aktivt med att genomföra förändringar för att minska vår miljöpåverkan och vi har en långsiktig plan för vårt miljöarbete.

Best Transport ska hela tiden följa utvecklingen av alternativa bränslen. Det är så pass viktigt för oss att det är en stående punkt på ledningsgruppens agenda! Vårt arbete med att finna alternativa bränslen har lett till att flera fordonstillverkare har utsett våra åkeriers budbilar till testpiloter av HVO. Totalt drivs idag 31% av våra budbilar av biogas eller HVO. Vår målsättning är att ständigt öka andelen budbilar som drivs av förnybara bränslen. Vi har också satt som krav att våra åkeriers lätta samt tunga lastbilar har minst EURO5-klassade motorer.

Optimering av vår trafik- och ruttplanering är ytterligare ett område som vi har arbetat mycket med. Att undvika onödiga transporter och samlasta olika sändningar gör att vi kan minska varje pakets miljöpåverkan. Vi har under året som gått ökat samlastningen med 6%. Det är vi stolta över!

Best Transport har introducerat en utbildning i SMART-körning. Genom utbildningen ökar vi medvetenheten om våra transporters miljöpåverkan bland våra åkeriers chaufförer samtidigt som vi visar vad vi kan göra för att minska våra transporters miljöpåverkan. Hittills har 81% av chaufförerna genomfört utbildningen i SMART-körning. Målsättningen är att samtliga chaufförer ska genomgå utbildningen, varav 95% senast under Q2 2018.

Årligen beräknar vi våra transporters CO2-utsläpp ända ner på fordonsnivå. Det gör vi eftersom vi klimatkompenserar CO2-utsläppen ton för ton i samarbete med Tricorona Climate Partner. Genom vår klimatkompensation stöttar vi projektet Sri Balaji, ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Östra Indien. Tack vare att biomassakraftverket använder jordbruksavfall istället för kol reduceras CO2-utsläppen med 29 000 ton varje år. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Sociala förhållanden och personal

Samtliga medarbetare inom Best Transport omfattas av kollektivavtal med Unionen, Ledarna eller Transportarbetarförbundet. Det tycker vi är viktigt för att säkerställa de anställdas rättighet till en sund och bra arbetssituation. Samarbetet med berörda fackföreningar är en viktig komponent i den fortsatta utvecklingen av Best Transport.

Best Transports arbetsmiljöhandbok ska säkerställa att samtliga medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Genom årlig utvärdering och uppföljning utvecklas och förbättras vårt arbetsmiljöarbete kontinuerligt. Under 2017 genomgick Best Transports arbetsmiljöhandbok en större revidering. Målsättningen för 2018 är att öka antalet rapporterade tillbud.

Det är av största vikt att alla känner sig välkomna på sin arbetsplats. Våra policys mot diskriminering och kränkande särbehandling är viktiga styrdokument för hur vi agerar och beter oss på vår arbetsplats. I den senast genomförda medarbetarundersökningen (NMI) framgick att vi, även under perioder av kraftig tillväxt, har fortsatt nöjda medarbetare 5,0 (5,1) på en sexgradigskala.

Resultatet från medarbetarundersökningen hjälper oss att identifiera förbättringsområden. Därefter tar vi fram en åtgärdsplan och arbetet följs sedan upp via nästa års undersökning.

Vi bedömer att det, utöver vad som framgår i hållbarhetsredovisningen, inte föreligger ytterligare sociala risker i Best Transports verksamhet.

Motverkande av korruption

Best Transport är medlem av Sveriges Åkeriföretags frivilliga uppförandekod, FAIR Transport. Det är av största vikt för Best Transport att vi och våra konkurrenter konkurrerar på lika villkor med schyssta villkor för alla inblandade parter. Uppförandekoden fokuserar på tre kärnområden:

  • Vi kör trafiksäkert
  • Vi kör klimatsmart
  • Vi tar ansvar

Regelbundna kontroller genomförs för att säkerställa att anslutna åkerier efterlever gällande lagar och regler gällande exempelvis trafiktillstånd, F-skatt och betalning av arbetsgivaravgifter.

Inom ramen för ett ”ärligt företagande” har Best Transports ställningstagande kring mutor och gåvor tydliggjorts i vår Policy mot givande och tagande av muta.

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekten för våra anställdas mänskliga rättigheter säkerställs genom kollektivavtal, arbetmiljöhandboken, policys m.m. Respekten gentemot kunder och leverantörer säkerställs genom uppförandekoden FAIR Transport och tydliga krav och noggrann
uppföljning av våra anslutna åkerier.

Läs och ladda ner Best Transports Hållbarhetsredovisning


Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.