Best Transport klimatkompenserar sina transporter till 100%

Läs mer

Miljöpolicy

Idag utförs 40% av våra budbilstransporter med förnyelsebart bränsle. Vi klimatkompenserar sedan 1 maj 2016 samtliga transporter som utförs av Best fordon till 100%. Läs mer om vår klimatkompensation här. Snittåldern för våra fordon är 3 år vilket innebär att samtliga fordon som drivs på fossila bränslen har den senaste typen av partikelfilter. Sedan 2005 innehar Best Transport diplom och är certifierade enligt Svensk miljöbas. I citykärnor och innanför tullar använder vi i första hand våra miljövänliga cykelbud. En transport utförd av cykelbud är alltid snabb och miljövänlig.

 

Bakgrund

Best Transport arbetar sedan 2005 med Stockholms stads miljödiplom och uppfyller därmed samtliga kriterier för Svensk Miljöbas. Företaget har hittills genomfört en miljöutredning där kritiska och betydande miljöaspekter har kartlagts. Utifrån detta har vi formulerat vår miljöpolicy och vårt handlingsprogram. Best har upprättat en miljölagkravsförteckning och samtliga medarbetare har deltagit i utbildningen Grundläggande miljökunskap. En person har deltagit i årets utbildning för miljöledning. Företaget har därmed infört ett miljöledningssystem och Best har 2016 godkänts vid den årliga miljörevisionen.

Ledningsgruppen genomför årligen en utvärdering av arbetet och sammanställer de miljöförbättringar som skett och sätter riktning för det fortsatta miljöarbetet.

Best Transport AB är ett transportförmedlingsföretag. Best har idag cirka 400 fordon fördelade på 150 anslutna åkerier. Fordonsparken består av både cyklar, budbilar och lastbilar. Vi utför transporter åt stora och små företag i alla branscher. Vårt primära upptagningsområde är de tre svenska storstadsregionerna.

 

Miljöpolicy 2017

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del i affärsprocessen och samordnas i hela vårt transportföretag. Vi skall ständigt förbättra oss för att motsvara och om möjligt överträffa de krav som ställs i författningar och andra relevanta regelverk samt av våra kunder. Samtliga medarbetare ska få den information och utbildning som behövs för att få förståelse för och med personligt ansvar arbeta i enlighet med vår miljöpolicy. Av Best Transport anlitade åkerier skall aktivt engageras för att organisationen i sin helhet skall leva upp till miljöpolicyn och uppsatta miljömål. Samtliga anslutna åkerier och dess anställda måste genomgå utbildningen Sparsam körning.

 

Trafiksäkerhetspolicy 2017

Best Transport AB skall i sin verksamhet ha starkt fokus på trafiksäkerhet. Vi skall medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Egen personal och av oss anlitade underleverantörer skall uppträda föredömligt i trafiken, följa lagar och regler avseende hastighetsbestämmelser, övrigt trafikbeteende, fordonets säkerhetsstatus, nolltolerans mot alkohol och droger. Best har tillsammans med ett oberoende företag tagit fram ett drogtestprogram. Slumpmässiga drogtester genomförs två gånger per år på chaufförer och anställda. Samtliga anslutna åkerier och dess anställda måste genomgå Bests interna utbildningsprogram i teoretiskt och praktiskt kunskap.

 

Organisation och verksamhet

Best Transport AB startades 1976 och har fram till idag växt till ett av Sveriges största budföretag. Vi hanterar idag ca 5000 uppdrag varje dag.
En normal dag har ca 400 enheter ute i trafiken för att utföra dessa uppdrag. Best huvudkontor finns i Årsta/Stockholm och här jobbar i dagsläget ca 30 personer. Best Transport har egna terminaler i samtliga de städer vi är verksamma i. Best driftar även tillsammans med lokala entreprenörer depåer i ytterligare 20 svenska städer.

 

Miljöpåverkan

Best Transport AB identifierar av naturliga skäl den största miljöpåverkan till trafiken och transporter, det är basen i vårt transportföretag. Då vi varje dag för våra kunders räkning utför ett så stort antal transporter får detta faktum ett starkt fokus i vårt miljöarbete. Varje liten påverkan får genom detta en stor ”hävstångseffekt”. Den positiva miljöaspekten är att Best kör gods med samordning från A till B. Det innebär färre mil och lägre bränsleförbrukning.

 

Vad har vi gjort så här långt?

Sedan företaget startades har samordning och samtransport varit företagets ledstjärna och verktygen för att optimera detta har genom åren utvecklats och förfinats såväl genom praktiskt utförande som genom utveckling av trafikledning och ruttplanering. Våra kunder får tar del av detta genom att vi erbjuder marknadens bredaste urval av priser kombinerat med den tid vi har på oss att utföra uppdraget och därigenom kunna samplanera. Ju längre tid vi får på oss att planera/utföra uppdragen, desto lägre pris får kunden. Miljön, ekonomin och planeringen är vinnare.

100% Klimatkompensation

Från och med den 1 maj 2016 är alla transporter som produceras av Best fordon till 100% klimatkompenserade.

Fordons och bränsleval

Här kan tyckas att det finns stora möjligheter till miljöpåverkan. Lämpligt budfordon (som dessutom skall få plats med samlastat gods) är av typen skåpbil som lastar mellan 10 och 14 kubikmeter. Best har som mål att innan 2016 förnya hela vagnparken med fordon som drivs på endast förnyelsebart bränsle (Biogas). Samtliga dieselfordon skall tankas med evolutionsdiesel eller bästa miljöval. Under 2014 har 12 biogasfordon satts i trafik. Idag består budbilsparken av 38% biogasfordon. Vid 2016 utgång skall 43% av budbilstransporterna köras på förnyelsebart bränsle.
Best kräver sedan länge att fordonen skall tvättas och servas på miljödeklarerade anläggningar. I våra avtal med våra entreprenörer finns en särskild miljöpunkt som tydligt beskriver åkeriernas ansvar i miljöfrågan.

 

Fordonens medelålder

Vid en mätning i januari 2014 var genomsnittsåldern för samtliga kontrakterade fordon endast 3 år. Samtliga dieseldrivna fordon har partikelfilter.

 

Förbättring och utveckling

När företagets ledningsgrupp sammanträder finns alltid miljöfrågor på agendan. Från och med nu ansvarar Fredrik Löwendahl för att särskilt följa marknadens utveckling och erbjudanden vad gäller fordon, däck och olika bränsletyper. Best kommer att fortsätta sitt framgångsrika arbete med att optimera och effektivisera allt som rör samplanering och samordning av transporter för våra kunders räkning. Här räknas också åtgärder som utbildning och information.

 

Miljömål 2017

Best skall verka för att samtliga anslutna åkerier skall ha genomfört utbildningen Sparsam körning innan årets slut. Under 2017 skall antalet fordon som drivs på förnyelsebart bränsle öka med 7%. Best skall utveckla samt implementera ny teknik för ökad optimering och samplanering av våra transporter. Best skall kartlägga sina leverantörers miljöarbete. Samtliga anslutna åkerier och dess anställda skall utbildas i Grundläggande miljökunskap. Best skall erbjuda sina kunder möjlighet att klimatkompensera sina transporter.

 

Miljölagkravsförteckningen

Miljölagkravsförteckningen har under 2017 gåtts igenom och uppdaterats. Uppdatering sker årligen.

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.